Thursday, January 12, 2012

Kaluguna - Poornalalita

Shravanam brings to you a rare item!

T P Vaidyanathan sings Kaluguna in Poornalalita 
Kalugunaa padaniraja seva
 
ragam: Poornalalita

19 jhankaaradhwani janya
Aa: S G2 R2 M1 P S
Av: S N1 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: aadi
Composer: Tyagaraja
pallavi
kalugunA pada nIrajasEva gandhavAha tanaya

anupallavi
palumAru jUcucu bramhAnanduDai baragE bhaktagrEsara tanaku

caraNam
vEkuva jAmuna nI karamunaniDi shrIkAntuDamrta pAnamu jEsi 
pAkamulanu shrI rangEshuni karpaNamu jEsi tA 
sItA karamulace bhujinci ninu sAtvika purANa paTana sEyamanE 
sAkEta patini sarvAdhAruni prakaTamuga tyAgarAjanutuni gana

No comments: