Saturday, April 30, 2011

Ariyakkudi - Radio

Shravanam with the Maestro!

Sriman Ariyakkudi Ramanuja Iyengar - Radio


A Varnam, Mayamalavagaula and Kambhoji for you!

Let us enjoy great music!!
@@@@@

Friday, April 29, 2011

Cartoon - Power Plant!

Here is a cartoon!
Don't ask me whose making it is.
Simply enjoy, if you like it!


Urine power plant!


Let us enjoy works of fun!
(*)(*)(*)(*)(*)

Wednesday, April 27, 2011

Maharajapuram Santanam - Purandara

Shravanam again!

Sri Maharajapuram Santanam - Kelo SaccharitraFor more tracks

More Purandara Songs

Let us enjoy good music!!
@@@@@@

Tuesday, April 26, 2011

Me and Mine!

Here is an interesting story from Sadi.


ఖురాసాను రాజుల్లో ఒకతనికి సుల్తాను మహమ్మదు కలలో కనిపించాడు. అప్పటికి సుల్తాను మరణించి వందేళ్లయింది.
కలలో కనిపించిన సుల్తాను శరీరమంతా కరిగి దుమ్మయి ఉంది. ఒక్క కళ్లు తప్ప. అవి అటుయిటు తిరుగుతూ దేని కోసమో చూస్తున్నాయి. పండితులెవరూ కలకు అర్థం చెప్పలేక పోయారు. ఒక దర్విష్ మాత్రం వంగి సలాము చేసి ఇలా చెప్పాడు. అతను తన రాజ్యం ఎట్లా ఇతరుల చేతజిక్కిందని ఇంకా ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నాడు అన్నాడతను.

ఎందరో ఘనులు మట్టిలో నిద్రించినారు
భూమిన వారి ఉనికి జాడలే లేవు
మట్టిలో కప్పినట్టి ఆ ముసలి శవము
మట్టియైనది, ఎముకయు మిగుల లేదు
నౌషేర్వాన్ ఘనకీర్తి నిలిచి ఉంది
అతడు గతించి ఎంత కాలమైననేమి
మనిషీ, మంచి చేయవలె, బతుకునొక వరముగా నెంచవలె.
ముఖ్యముగ, గొంతెత్తి, మనిషి లేడని, చాటినపుడు.


The Eyes


One of the kings of Khorasan had a vision in a dreamof Sultan Mahmud, one hundred years after his death.
His whole person appeared to have been dissolved andturned to dust, except his eyes, which were revolvingin their orbits and looking about. All the sages wereunable to give an interpretation, except a dervish whomade his salutation and said: ‘He is still looking amazed how his kingdom belongs to others.’

Many famous men have been buried under ground
Of whose existence on earth not a trace has remained
And that old corpse which had been surrendered tothe earth
Was so consumed by the soil that not a bone remains.
The glorious name of Nushirvan survives in goodrepute
Although much time elapsed since he passed away.
Do good, O man, and consider life as a good fortune,
The more so, as when a shout is raised, a man exists no more.

Let us enjoy some great ideas!
^&^&^&^&

Monday, April 25, 2011

Light Songs - Telugu

Shravanam with Telugu Light Music!

Sri M S Rama Rao - Pilladana


Sri M V Ramana Murthy - ChukkalatonokkasariLet us enjoy some great songs!
@@@@@

Sunday, April 24, 2011

Why We Write!

ఎందుకు రాస్తము?

పరిశీలించినము గనుక
ఆలోచించినము గనుక
కలలున్నయి గనుక
ఏదో కావాలనుకున్నము గనుక

దిసమొలతోటి తోటలో తిరుగుకుంటు
అప్పుడే కండ్లు దెరిచి ఉదయాన్ని చూస్తుంటే
ఎవరో చెవిలో రహస్యం చెప్పినరు గనుక

దారిలో నడుస్తుంటే
కారులోని పిల్లగాడు
మొహం అద్దానికి ఒత్తి
ముక్కు పందిముక్కలాగ కనబడుతుండంగ
నన్ను జూచి తొర్రి పండ్లలోనుంచి ఇకిలించినందుకు

ప్రేమ ఒదిలి పారిపోయి
మళ్లెప్పుడో నన్ను
ఎడలేని ఎండలో
వడగాలి తాగుతుండగా
మళ్ల కలిసినందుకు

ఎవరో నన్ను చూస్తున్నరని
నేను వాంఢ్లను గమనించినప్పుడు
నవ్విన పిల్లగానితోని నేనూ నవ్వినప్పుడు
రచయితగా నేను నాట్యమాడిన. ఊపిరి బిగవట్టిన
నా ఆలోచనలతోటి అందరు అట్లనే చేసినరు
గుసగుసలాడినరు
చెరువంత ముచ్చట చెప్పినరు
దాని మీదంగ నేను సునాయాసంగ గంతులేసిన
అక్కడనే రాసేందుకు సంగతులు దొరికినయి.

రాయాలె గనుక రాస్తము
మేము గనుక రాయకుంటే
ఈ బొమ్మలన్ని ఏమవుతయి మరి

Thanks to the unknown poet who gave the idea!!
$%$%$%$

Radha and Jayalakshmi - Purandara Songs

Shravanam with Purandaradasa

Smts Radha and Jayalakshmi - OdibarayyaFor this and few more tracks follow the link:

Puranda Songs of R & J

Let us enjoy good music!!
@@@@@

Saturday, April 23, 2011

The Dawn - Rigvedam

Not many people know about the content of Vedas.
Even I was thrilled to read that such descriptions are there in Rigvedam.
I am curious.
What could be the context.

The Lady Dawn

Always looking at the space and
Spreading everywhere at the morning
Is this enchantress, this Lady Dawn
At the morning donning beautiful colored clothes
The Great soul, she is proceeding
Watch out!
With the golden gilded presence
This lady would 
Make all the hearts swell
And fill them with the juices of Life!


The Telugu Version is by Sri Vidwan Viswam.
I know that the Vedas celebrate the human life and nothing more!
There is a lot that we do not know!
&&&&&&&

Friday, April 22, 2011

Enki Patalu - More of them!

Shravanam with Enki Patalu!

Balamurali sings - Enki Pulakala


Gopalaratnam Sings - Etiko Mana Chelimi


Let us enjoy some fine singing!
@@@@@

Vikasam for Youth!

This is my management page from the tabloid Yuva of Andhra Bhoomi.Let us enjoy reading!
%%%%%

Wednesday, April 20, 2011

D K Pattammal - Concert

Shravanam with a RTP!

Smt D K Pattammal - RTP-Dhanyasi

For the tracks in the concert go to mediafire.

Click here to download the songs!

Let us enjoy great music!
@@@@@@

Music? - A Cartoon

Here is a cartoon!


"By the time I started liking your kind of music, I became deaf my boy! What can I listen now?"

Let us enjoy a good cartoon!
!!!!!!!

Tuesday, April 19, 2011

Balamurali with a Light Song

Shravanam with Light Songs!

Here is Dr M Balamurali Krishna singing a Enki Pata of Nanduri Subba Rao Garu.
The song is tuned by none other than the legendary Guru of BMK, namely Parupalli Ramakrishnayya Garu.
Naturally it is in true classical style.


Another master, Mallik, well known to Telugu music lovers, sings another Light Song!


Do you want to listen to more such songs?

Keep coming here and you would never regret!

Let us enjoy some great Music!!
@@@@@

Monday, April 18, 2011

Medha 18th April

Here is the latest Science page from Andhra BhoomiLet us read Science!
&&&&&

Shashank - Flute

Shravanam of Flute

Sri Shashank Subramanyam- Kapi


link for Download

http://www.4shared.com/audio/kMMOnu56/17-Shashank-Intasaukhyamani-Ka.html

More items here

http://www.mediafire.com/?z1urlh874q5ez

Let us  enjoy good music!!
@@@@@

Saturday, April 16, 2011

Complexity in the World!

I was struggling with the topic of complexity in poetry.
I felt it is natural to be complex.
I also thought I am right!
I stumbled on this piece of presentation.
I was stuck with it!
Not that it made matters simple.
It made it more complex!
After all. that is how the world is!!
Complex!!!
I am sure you would enjoy this piece as much as I did!!


Backed by stunning illustrations, David Christian narrates a complete history of the universe, from the Big Bang to the Internet, in a riveting 18 minutes. This is "Big History": an enlightening, wide-angle look at complexity, life and humanity, set against our slim share of the cosmic timeline.
You can see this video in full screen and also see subtitles!

Let us enjoy some great ideas and interpretations!!
??????//////??????//////

Friday, April 15, 2011

Indian Beauty

Paintings, they say, are never life like!
If they are, they can be called illustrations!!
These works below, are classic calendar girls in India of the past!!
Now, You have Kingfishers to take care!!Frankly, what do you think of these girls?
Really beautiful?
???????

Tuesday, April 12, 2011

Palladam Venkataramana Rao - Harmonium

Shravanam with Harmonium

Sri Palladam Venkataramana Rao - Harmonium
For the tracks visit my folder in Sangeethapriya!

Let us enjoy great music.
@@@@

TVShankaranarayanan - Vijayanagari

Shravanam with TVS


Sri T V Shankaranarayanan - Vijayambike


Let us enjoy great singing!
@@@@@

Monday, April 11, 2011

Medha 28 March 2011

This is the Science page from the Daily Andhra Bhoomi.
Let us enjoy reading!
!!!!!

Saturday, April 9, 2011

Truth on the net!

This is an article I wrote ten years back.
Even today, I feel, it is relevant!
The identity of people you interact with on the net!
Is it for real?
I have more than 170 friends on the Facebook.
True, I do not know some of them!

Here is the article.
Apologies to those who cannot read it!


Tell me if you like this piece!
!!!!!

Friday, April 8, 2011

Your Manual!

The manager was taking his new employee on board!
He showed the employee all the gadgets that he could use!
At the end, he asked about the manual that must have come with the employee!
Everything, these days, comes with a manual.
The employee must also have come with one!
Otherwise how do we make him work?

మరి నీ సంగతి?

మేనేజర్: కంగ్రాచ్యులేషన్స్ బ్రదర్! కొత్త ఉద్యోగంలో బెస్ట్‌గా ఉండాలి నువ్వు! రా! నీ సీటు చూపిస్తాను.
ఉద్యోగి: థాంక్స్ సర్!
మే: ఇదుగో ఇదే నీ కంప్యూటర్! ఇది అన్ని కంప్యూటర్స్ లాంటిది కాదు. మన కంపెనీ కోసం తయారు చేయించిన కస్టమైజ్‌డ్ సాఫ్ట్‌వేర్స్ అన్నీ ఇందులో ఇన్‌స్టాల్ అయి ఉన్నాయి. అదుగో మ్యాన్యువల్ కూడా సిద్ధంగా ఉంది. జాగ్రత్తగా చదువు! తెలివిగల వాడివి! అన్నీ సులభంగా అర్థమవుతాయి!
ఉ: థాంక్స్ సర్! తప్పకుండా చదువుతా!
మే: ఇదుగో నీవు వాడడానికి ఇది మల్ట్ఫింక్షన్ డివైస్! ఇది కూడా మన ఇతర బ్రాంచీలన్నింటితో లింక్ అయి ఉంటుంది. మ్యాన్యువల్ ఉంది. చదువు! అన్నీ అర్థమవుతాయి!
ఉ: సరే సర్, తప్పకుండా!
మే: ఇదుగో ఇది నీ ఫోన్! ఇది కూడా మామూలు ఫోన్ కాదు. దీంతో చేయగలిగే పనులు చాలా చాలా ఉన్నాయి. మ్యాన్యువల్ ఏదీ? డెస్క్‌లో ఉంటుంది. లేకుంటే మెయింటెనెన్స్ వాళ్ళను అడుగు! ఈ ఫోన్‌తో నీ పని చాలా సులభమవుతుంది!
ఉ: ఓకే సర్, థాంక్స్!
మే: అంతా బాగుంది. కానీ, మరి నీ మ్యాన్యువల్ ఏదీ?
ఉ: అదేమిటిసర్! నా మ్యాన్యువల్ ఏమిటి? అర్థం కాలేదు!
మే: చూడూ! ప్రతి యంత్రంతో ఒక మ్యాన్యువల్ ఉంటుంది. ఆ యంత్రాన్ని వాడుకునే పద్ధతి అందులో వివరంగా రాసి ఉంటుంది. యంత్రంతో బాటే అదే పెట్టేలో ఆ మ్యాన్యువల్ కూడా ఉంటాయి! నువ్వు అదే పద్ధతిలో కొత్తగా వచ్చావు. నీతో ఒక మ్యాన్యువల్ కూడా వచ్చి ఉండాలిగా మరి! లేకుంటే నీతో నేను పని చేయించడం ఎలా?
ఉ: (ఉలకడు. పలకడు!)

Interesting read!!
$$$$$$

Tuesday, April 5, 2011

Death of Christ - A Painting

Have you seen this work earlier?
I found it only now and am impressed with it a lot!
This is an example of how the perspective is used in a painting.
The painting is by Andrea Mantegna from around 1470!
Notice the feet and hands! The wounds are so clearly seen!


Let us witness some fine works of art!!
!!!!!

Saturday, April 2, 2011

Right Words!

People would not react to ordinary words.
One shuld know the right words to get the right reaction.
Here is a story to illustrate the point.

తెలివి, తేడా!


====================

అసలు మాట

విజయం అన్నది ఒక నిచ్చెనయితే, దాన్ని సులభంగా ఎక్కగలగడం మేనేజ్‌మెంట్.
ఇంతకూ నిచ్చెన సరయిన గోడకు వేసి ఉందా? గుర్తించగలగడం నాయకత్వం!


-స్టీఫెన్ కోలీ
===============

ఒక పెద్దాయన అందరిలో కూచుని మంచి జోకు చెప్పారు. అందరూ పగలబడి నవ్వారు. కాసేపయినాక ఆయన అదేజోకు మళ్లీ చెప్పారు. మొహమాటానికి కొందరు నవ్వారు. మరి కాసేపయ్యాక ఆయన మళ్లీ అదే జోకు చెప్పారు. కొందరు మొహం ముడుచుకున్నారు. ఎవరూ నవ్వలేదు! ‘ఒకే జోకు విని మళ్లీ, మళ్లీ నవ్వడం ఎవరికీ ఇష్టం ఉండదు గదా! మరి మనుషులంతా ఒకే విషయానికి మళ్లీ, మళ్లీ ఏడుస్తారెందుకో?’ అని ఆయన వెళ్లిపోయారు.

Mussolini, the dictator reached heaven.
Napolean accosted him and greeted there.
After all even he too was a dictator.
"God is coming this way. Since you are new here, I am telling you. Here it is customary that we get up and greet him." said Napolean.
"You know who I am?' asked Mussolini in anger.
'So what? Even Ia m a dictator! But, here we have some practices." said Napolean again.
'I dont care!' said Mussolini.
They were arguing when Machiavelli came there.
"Peace Freinds! I shall look after that!" said he.
God was coming and the commotion was known.
"Here comes the photographer!' said the old man.
Mussolini stood up erect and was ready for the snap!


That is how you deal with people!!
******