Friday, May 23, 2008

Vemana

అధికుడైన రా జొకల్పుని జేపట్ట
వానిమాట చెల్లు వసుధలోన
గణకు లొప్పియున్న గవ్వలు చెల్లవా?
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ.

అధికుడైన రాజు = A great king
ఒక = one
అల్పుని = mean person
జేపట్ట = befriends
వానిమాట = his word
చెల్లు = becomes legal tender
వసుధలోన = on the earth
గణకు లొప్పియున్న= if finance people accept
గవ్వలు = cowries
చెల్లవా? = would they not be legal tender
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ.

Another gem of a padyam from Vemana.
He says, if a king takes an unworthy man in to his umbrage and gives him some authority, his words will become law. Here, the capability of the person is not at all considered. To explain the situation Vemana takes an example. There was a time when there were no coins and notes. Cowrie shells were taken as money. Vemana says if the right people accept, even today, would not the cowrie shells be accepted as money?
Vemana makes a wonderful point about the validity of authority. Authority need not exactly be correct. If it has the endorsement of the rulers, or the powers that be, everything becomes authoritative. He mocks at the way the powerful people give authority to unworthy. The system is not very different even today.

Saturday, May 17, 2008

Vemana 6

ఎద్దుకన్న దున్న యేలాగు తక్కువ?
వివరమెఱిగి చూడు పృథ్వియందు
నేర్పులేనివాని నెఱయోధుడందురా?
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ.
Eddukanna dunna ElAgu takkuva
vivaramerigi cUda pruthviyandu
nErpulenivAni nerayOdhudandurA
viswadABirAma vinura vEma
Vemana asks an interesting question. In what way is a he buffalo inferior to a bull?
if you get inti the details in this world, will any body call afellow without expertise, a warrior? also asks Vemana.
The name and fame for any person comes based on his work and not the appearance.
A buffalo may look ugly. It is no way inferior to a bull when performance on the feld is considered. Similarly, only one who has exhibited his valour will be called a hero and not any one who lacks the expertise.
Telling some profound facts in a stunning way is the hall mark of Vemana. This verse is an example of the fact. That is the reason why Vemana is known as a great philosopher nad not all the other poets who wrote ordinary poems. This fact also is illustrated in the above commented verse.

Wednesday, May 14, 2008

Vemana 5

ఇనుము విఱిగెనేని యినుమాఱు ముమ్మాఱు
కాచి యతుకనేర్చు గమ్మరీడు
మనసు విఱిగినేని మఱియంట నేర్చునా?
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ.

Inumu virigenEni immAru mummAru
kAci yatuka nErcu kammarIdu
manasu virigenEni mariyanta nErcunA
viseadABirAma vinura vEma

If iron is broken the blacksmith will heat it it twice or thrice and can join it.
Will he be able to join the broken heart? asks Vemana.
There are many verses of Vemana which are not very well known.
The initial padyams I tried to comment upon belong to the well known category.
The one given now is not so popular.
Here Vemana talks about broken hearts.
If a physical material like iron is broken, there will be specially experienced people who can join it. A heart if broken, can never be joined again. May be, there is some kind of compromise. But, the memories of teh broken state will remain for ever.
There used to be a very good advertisement regarding a product, Quickfix, which used to say the product will join anything except broken hearts.
There is a similar verse in Mahabharatam which talks about arrows that are struck in the body and heart. There the mention is about the bad words that hit the hearts.
It is a daily experience. Vemana is good at bringing the very known things in a simple but focoseed manners in as few words as possible.

Saturday, May 10, 2008

Vemana 4

Vemana Padyam
గొడ్డుటావు పితుక కుండగొంపోయిన
పండ్లనూడదన్ను పాలనిడదు
లోభివానినడుగ లాభంబులేదయా
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ

GoddutAvu pituka kunda gompOyina
PanDlanooDa dannu pAlanidadu
lOBivAninaduga lABambu lEdayA
ViswadABirAma vinura vEma

If you take a vessel to milk a barren cow, it will knock your teeth down. It will never yield any milk. Similarly if you ask a miserly person there is no benefit.

Vemana talks about penny pinchers. If a cow is having it's calf and giving milk to it, you can steal some milk from the cow for you also. Then, if the cow is barren, there is no use trying to get milk from it. Similarly if there is a person with some kindness in him and is helping others, you can also expect some help from him. But, if the person is a miser it is impossible to get any help from him. Rather he may even insult you!

Thursday, May 8, 2008

Vemana 3

అంతరంగమందు నపరాధములు చేసి
మంచివానివలెనె మనుజుడుండు
ఇతరు లెఱుగకున్న నీశ్వరుడెఱుగడా?
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ.

Antarangamandu aparadhamulu chesi
manchivani valene manujudundu
Itarulerugkunna Eswaruderugada?
Viswadabhirama vinura vema

అంతరంగమందు = In the heart
నపరాధములు చేసి = having committed crimes
మంచివానివలెనె = like a good person
మనుజుడుండు = man remains
ఇతరు లెఱుగకున్న= if others know or not
నీశ్వరుడెఱుగడా?= will the God not know?
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ.

Vemana questions the people who commit crimes in their hearts.
Such crimes go unnoticed and do not come to be known to the world.
Vemana questions, even if no one knows what you committed in your heart, will the god not know it?
This is about integrity for the present day world.
Integrity is doing the same thing whether anyone notices or not.
Many people who appear like good people may or need not have equally good ides and intentions. Even having such thoughts and ideas is a crime. Vemana says that God wil notice such people.

Wednesday, May 7, 2008

Vemana Satakam 2

నిక్కమైన మంచి నీలమొక్కటి చాలు
తళుకుబెళుకు రాళ్లు తట్టెడేల
చాటుపద్యమిలను చాలదా ఒక్కటి
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ

Nikkamaina Manchi neelamokkati chalu
Talukubeluku rallu tattedela
Chatu ilanu chalada okakati
Viswdabhi rama vinura Vema

A chatu padyam is a verse with a moral, or something to learn from. Vemana when writing his padyams, wanted people to understand the importance of such works.
He says, Neelam ( Blue gem stone) even if it is one, is enough, if it is genuine.
Why a basket full of shining stone which are not of any value?, he questions.
He also asks, A good padyam, even if it is one, is it not enough in this world?

When compared with the first two lines where he tells us the value of a gem stone in comparision with cheap stones, he went silent when it is the matter of Chatu padyam. He said the Padyam is good and desisted from saying the other poetry is waste in comparision.

Yes, if you are wise enough, even one good padyam is enough. You can make good use of it.
All the other poetry may or may not be of any value if seen from learning point of view.

Tuesday, May 6, 2008

Vemana Satakam

ఉప్పు కప్పురంబునొక్క పోలికనుండు
చూడచూడ రుచుల జాడవేరు
పురుషులందు పుణ్యపురుషులు వేరయా
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ

Salt and camphor look alike when looked at.
But when tasted they are very different.
Similarly all people appear alike physically.
But, virtuous and pious people are a different lot. Vemana commented on many things in the contemporary world with unimaginable simplicity and ease. He says that looks are disceptive when people are concerned. A man may look very respectable. It is a question whether his deeds and words are equally respecatable. For this he takes the similarity between the common salt and camphor. They differ in both smell and taste.
Vemana a poet philosopher has given a lot of such gems to the Telugu knowing people.
He is known in every Telugu household. In my generation all people used to know at least a few verses of such scholastic works.
I will try to bring as many verses as possible in the next few days.

Monday, May 5, 2008

Transmission Loss

Power gets lost during the transmission.
Government money gets lost during implementation of programs.
Akbar and Birbal were discussing this matter.
Akbar was doubtful about the fact.
Birbal said, he will demonstrate the matter.
He asked Akbar to ask for some ice.
Yes, Akbar used to arrange for the ice from Himalayas to be brought daily, those days itself.
The ice was brought.
Birbal said, the ice can not be delivered directly to the king.
The man at the gate should take it and give it the next man. He will give in turn to the man sitting next. Almost all of them will touch it. Thus the ice block was broght to the king. By the time it reached there, half the ice was turned to water and everyone's hands were wet.
King laughed at the demonstration.

We are yet to laugh about it.
Because we are made to cry about the situation. What reaches the end point is sometimes not even half of what was meant to be spent on the matter.
By the way there are some who would like this method, because they would get rich easily.

Friday, May 2, 2008

A friend wrote this!

నాకు ఇస్తారి గాడనేటి ఒక దోస్తు ఉన్నాడు. గానికి పెద్ద రైటర్‌ గావాలని బడేకాయిష్‌ క్యాలెండర్‌ను జూసి గాడు కత రాసెతందుకు మూర్తం బెట్టుకుండు. బజార్కు బోయి దస్త కాయితాలు గొన్నడు. ఎందుకన్న మంచిదని గుల్లెకుబోయి దేవునికి మొక్కిండు. ఇంటికొచ్చినంక పెండ్లాన్ని బిల్సి `` ఇగో నేను కత రాద్దా మనుకుంటున్న. ఎవలొచ్చినా నన్ను బిల్వకు, పొరగాల్లను గడ్‌బిడ్‌ జెయ్యనివ్వక. అద్దగంట కొక్క పారి ఛాయ్‌ దెచి ఇయ్యి'' అని జెప్పిండు.
`` మంచిది'' అని గాని పెండ్లాం అన్నది. ఇస్తారి ఒక అరల్ర గూసుండు. పెన్ను, కాయితాలు దీస్కోని మీదికి సూసుకుంట ఆలోచన జెయ్యబట్టిండు. ఎంతకు ఆనికి ఒక్క ఐడియ రాలేదు. కూసుంటే లాబంలేదని గాడు అరల్రనే అటిటు దిర్గ బట్టిండు. ఇంతల గాని పెండ్లాం చాయ్‌ దీస్కోని ఒచ్చింది.
`` ఏమయ్యా కథ రాస్తనని జెప్పి గిట్ల దిర్గుతున్నవేంది'' అని గామె అడిగింది.
`` కతరాయుడంటె పిండిరుబ్బుడనుకుంటున్నవా. ఎంత ఆలోచన జెయ్యాలె ఎన్ని చాయ్‌లు దాగాలె'' అని ఇస్తారి గాడు అన్నడు.
``గదంత నాకెర్కలేదు. పొయ్యి మీద పాటు బెట్టి ఒచ్చిన'' అనుకుంట గాని పెండ్లాం ఒంటింట్లకు బోయింది.
ఇస్తారి చాయ్‌ దాగిండు. పెన్ను దీస్కోని రాసుడు షురుజేసిండు. ఒక రాజు ఉండె. గా రాజుకు ఒక కొడ్కు ఉండె, అని రాసి గొట్టేసిండు. గిసుంటి కతలు గిప్పుడెవు్వ్ల సద్వరని గాని దోస్తు ఒకటు ఇంతకు ముందు జెప్పి ఉండె. గా సంగతి ఆన్కి యాదికొచ్చింది. ఏ కత రాస్తె బాగుంటదని గాడు మల్ల ఆలోచన చెయబట్టిండు. ఐడియ రాక పెన్ను ఇదిలిచ్చిండు. ఇదిలిచ్చెతల్కె పెన్నుల కెల్లి జెరంత శాయి కాయితాల మీద బడ్డది. తూత్తెరికీ అనుకుంట గాడు శాయి బడిన కాయితాలను జింపిండు. సరింగ గప్పుడే ఇస్తారి గాని పోరలు అరల్రకు ఒచ్చిండ్రు.
`` నాయనా! బిస్కిట్‌ పుడ గొనుక్కుంట పైసలియ్యే'' అని పెద్ద పొరగాడంటె.
``ముందుగాల్ల అవుతలకు బోండ్రి. లేకుంటె మీ ఈపు బల్గ జీర్త'' అని ఇస్తారి గాల్ల మీద కోపం జేసిండు.
పోరగాల్లు బుగులుబడి అవుతలకు బోయిండ్రు. ఏమే నేను కత రాస్తున్న పోరగాల్లను అరల్రకు రానియ్యొద్దని ఒక్క తీర్గజెప్తి గదా'' అని ఇస్తారి లాసిగ ఒల్లిండు.
`` ఒంటపని జేస్తున్న. పొరగాల్లు ఎప్పుడొచ్చిండ్రో లాసిగ ఒల్లింది.
జెరసేపైనంక చాయ్‌ దెచ్చి ఇచ్చింది. ఇస్తారి చాయ్‌ దాగి కాయితాల ముంగట సకిలం ముకిలం ఏస్కోని గూసున్నడు. పెన్ను బట్టుకొని ఆలోన జెయ్యబట్టిండు ఛమక్‌మని గానికో ఐడియ ఒచ్చింది. పౌరన్‌ గాడు లేసి నిలబడ్డడు. తనబ్బి కాడ్కి బోయిండు. తనబ్బిలకెల్లి ఒక పాత పుస్తకం దీసిండు. జెట్ట జెట్ట కతరాసి పారేసిండు. రాసిన కతను ఒక పత్రికకు బంపిచ్చిండు.
నెల దినాలైనంక గా కత ఒక పత్రికల ఒచ్చింది. కత పత్రికలమరాంగానే ఇస్తారి గాలి బుగ్గ లెక్క ఉబ్బిండు. గా పత్రికలను చేత్ల బట్కోని దిరుక్కుంట పెద్ద రైటర్‌ లెక్క పోజిడ్వ బట్టిండు. ఎవలన్న ఒచ్చి నాకు సన్మానం జేస్తె బాగుండు అని అనుకోబట్టిండు. కత పత్రికల ఒచ్చినందుకు ఇస్తారి గాని పెండ్లాం కూడ బడె కుషైయ్యింది.
`` ఒదినే! నా మొగుడు రాసిన కత పత్రికల ఒచ్చింది'' అక్కా! గింతసదివిన వానే అని అనుకుంట వాడకట్టలున్న ఆడోలదరితోనని గామె ఇస్తారి గాడు రాసిన కతను సద్విపిచ్చింది. గంతే గాకుంట పసుబ్బొట్టుకు బిల్సింది.
కత పత్రికల ఒచ్చినందుకు ఇస్తారి వాడకట్టోలందరిని దావత్కు బిల్సిండు. గాని పెండ్లాం పాసెం ఒండింది. బిర్యాని జేసింది. అందరు బార్యాని దింటుండగా ఇస్తారి కత సద్వి ఇనిపిచ్చిండు. కత అంత ఇన్నంక కొందరు ``శాన బాగ రాసినవు'' అని ఇస్తారి గాన్ని మెచ్చుకున్నారు.
గింత మంచికత ఎన్నడు ఇనలేదు. సద్వలేదు అని కొందరు అన్నారు.
దావత్‌ అంత అయ్యింది. అందరు ఒస్తమని జెప్పి ఇండ్లకు బోబట్టిండ్రు. ఆకర్కి ఒక ముస్లాయిన ఇస్తారి గాని తాన్కి ఒచ్చిండు.
`నువు్వ సద్విన కత 1950ల డంక పత్రికల ఒచ్చిందిగదా. నీకెర లేదేమో, గాకతరాసింది నేనే అని గాయిన అన్నడు. ఏమన శాత గాక ఇస్తారి గాడు కింది మీదికయ్యిండని వేరే జెప్పాల్నా.

Who am I?

There was this famous doctor.
He was seeing his patients patiently.
A lady entered his chamber.
Doctor in his own style showed her the stool meant for the patient to sit.
The lady did not sit.
She looked at the doctor with contempt and said " Do you know who I am?"
The doctor said" I really don't care. But, if you insist you can occupy two stools!"