Tuesday, September 30, 2008

Jagadodharana

Mysore Rajayyangar was an inimitable singer.
He made some songs immensely popular.
Some times song becomes popular because of the singer.
This is one such instance.

Mysore BRI Jagadod...

Enjoy this excellent rendition!
I have a really big collection of vintage music.
I will bring the songs here if there are takers.

Thursday, September 25, 2008

3-2-00 Page from the diary

నిన్ననెందుకో సుధామతో మాట్లాడుతూ ఒక మాటన్నాను.
దానం చేస్తానంటే, నీ దగ్గర పాత్రతే కాదు, పాత్ర కూడా ఉండాలి అని.
నేను దానం చేయ దలచింది పాలయితే, నీవు దాన్ని అందుకోవడానికి కొంగు జాచితే, ఫలితం నీకూ మిగలదు, నాకూ మిగలదు. అన్నమయితే గుడ్డలోనయినా ఫరవా లేదు. అది మరి పులుసన్నము గనుక అయితే, మళ్లీ, గుడ్డ పనికి రాదు.
చిన్ననాట గమనించిన సంగతి.
బీదలు గుడ్డలో, అన్నం మూటకట్టి తెచ్చుకుంటారు.
అది మధ్యాహ్నంకల్లా ఆరిపోతుంది. తినే ముందు మూట మీద కొంచెం నీళ్లు చల్లి అంటుకున్న మెతుకులను గుడ్డనుంచి వదిలించి, తింటారు.
బీదలకు కూరలు, పులుసులు తెలియవు.
మిరపపొడి, ఉప్పు వేసుకు తిన్నవాళ్లను చూచాను.
అది కాస్త రోటవేసి, ఒక చింతపండు రెక్కవేసి, నూరితే గొప్ప పచ్చడి.
అదీ అంటీ అంటనట్టు కలిపి తింటారు.
ఈ కాలం పిల్లలకు, అందునా కాస్త కలిగిన పిల్లలకు, తిండి పట్టదు.
సత్తు కంచం ముందు పెట్టుకుని, బాసింపట్టు కూచుని, ఏది పెడితే అది ఆబగా తిన్న రోజులు గుర్తొస్తే, కళ్లు చెమరుస్తాయి.
తిండిలో నాటి రుచి లేదు.
బతుకులో నాటి పస లేదు.
దానం తీసుకునేందుకు పాత్రత, పాత్ర ఉండాలన్నాను గదా!
కలిగిన కలిమిని కలగలిపి, దున్న నీరు తాగిన తీరు చేస్తే, అందులో స్వారస్యం వచ్చేదెట్లా?

Saturday, September 20, 2008

2-2-00 A page from the diary

ఈ ప్రపంచం ఒక ప్రవాహం లాంటిది.
జనులంతా సందడిగా ఊరేగింపులాగ సాగి పోతుంటారు.
వారిలో కలిసి, వారి మధ్యలో, వారి వేగంతో నడుస్తూ ఉంటే, వాళ్లతో ఉండవచ్చు.
చుట్టుపట్ల వాళ్లు నిన్ను గమనించనూ వచ్చు.
ఒక్కడుగు పైకి ఎగిసి, ఒక్క వెలుగు వెలిగితే, మరింత మంది వీ వేపు చూస్తారు.
నీవే వెలుగు బావుటావై, వేగంగా అందరికన్నా ముందు నడిస్తే, మిగతా గుంపంతా నీవెంట బుద్ధిగా నడుస్తారు.
పరుగు తీస్తారు.
అంతేగానీ,
నడిచే జనసందోహం సంగతి పట్టకుండా,
నీచోట నీవు నిలబడితే, వేలు పట్టుకుని ముందుకు నడిపించే వాడెవడూ ఉండడు.
ప్రవాహం ముందుకు కదిలి, నీవు వెనకబడి పోతే, ఉన్నావా, లేవా, అని వెను దిరిగి చూచే, ఓపికా, తీరికా ఏ ఒక్కరికీ ఉండదు.
ముందుంటావో, మధ్యనుంటావో, నీ అంతకు నీవు మిగిలి పోతావో, అంతా నీ ఖర్మ.
మైనంపాటి భాస్కర్ వచ్చి, నీవు మేధావివి అన్నాడు.
అప్పుడు నేనతనికి చెప్పిన మాటలివి.

Sunday, September 14, 2008

Alochana lochanalu 3

అతిశయమని ఒక గుణం ఉంది.
ఒకటి చేయవలసిన చోట నాలుగు, వీలయితే నలభయి చేయడం, కొందరికి అలవాటు.
దీనికి మరొక చివర, కడుపుకు కూడా కావలసినంత తినకపోవడం.
రెండూ తప్పే.
ఒకరికి పెట్టకుండా తినడం గొప్పదనం కాదు.
మనం కూడా తినకపోవడం, గొప్పదనం అసలే కాదు.
అయితే మాకు గనుక దాతృత్వమున్నదని, మాకు గనుక కలిమి ఉన్నదని, ప్రదర్శించడం అసహ్యకరంగా ఉంటుంది.
కొందరు ధనవంతులకు ఇదొక జబ్బు.
దాన్ని తప్పు పట్టడానికి లేదు.
మరి కొందరు గూడులాంటి ఇంట్లో ఉంటారు.
పెట్టుపోతలు మాత్రం ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటాయి.
వాటితో అప్పులపాలయినా ఆశ్చర్యం లేదు. అదొక జబ్బు.
బాగా ఉండికూడా పిల్లికి బిచ్చం పెట్టని వారిని చాలా మందిని ఎరుగుదుము.
వారికి వచ్చిన నష్టం ఏమీ లేదు. బాగానే ఉంటారు.
వారిలో కొందరు బాగా తింటారు కూడా. అది కూడా ఒక పని.
వారి గురించి మాటాడనవసరం లేదు.

తమకు సరిపడినంత వండుకుని సంతృప్తిగా తినే వారు గొప్పనా?
అనవసరంగా వండి పెంటకు కొట్టేవారు గొప్పనా?

Friday, September 12, 2008

Silence

మాటాడకుండా ఉంటే ప్రపంచమంతా నిశ్శబ్దమవుతుంది.
If you keep quiet, the whole world will become silent.

ఈ రకంగా ఎందుకుండాలని, మాట సాగిస్తే చివరకది కయ్యమవుతుంది.
You think why it should be like that and start talking; it will end up in a tiff.

అంటే, మాట లేకుండా ఉండడమే మంచిదని తాత్పర్యమేమో?
Does that mean that being silent is the best way?

కుదరక పోయింతర్వాత, ఎంత జిగురు అంటించినా ఏదో ఒకనాడు ఊడిపోవడమే గదా?
When it does not match, however much glue you put, one or the other day, it will break! Isn’t it?

ఇప్పటినుంచే అంటించ దలచకుండా ఉంటే పోలేదూ?
Right from now if you decide not to join it, would not be good?

Thursday, September 11, 2008

Suamti Satakam 10

Sumati Stakam 10

మాటకు బ్రాణము సత్యము
కోటకు బ్రాణంబు సుభటకోటి ధరిత్రిన్
బోటికి బ్రాణము మానము
చీటికి బ్రాణంబు వ్రాలు సిద్ధము సుమతీ

mAtaku brANamu satyamu
kOtaku brAnambu subhata kOti dharitrin
bOtiki brANamu mAnamu
chItiki brANambu vrAlu siddhamu sumatI

మాటకు = for an uttering
ప్రాణము = life
సత్యము = truth
కోటకు = for a fort
ప్రాణంబు = life
సుభటకోటి = a collection of good army
ధరిత్రిన్ = on the earth
బోటికి = for a woman
ప్రాణము = life
మానము = chastity or modesty
చీటికి = for a slip or letter
ప్రాణంబు = life
వ్రాలు = the writing or the signature
సిద్ధము = this is ready or true
సుమతీ = Oh! The wise one!!

The poet tells us what makes certain things valid and valuable.
He says for an utterance or a spoken word to be valid, it has to be true. He says the truth is the life for the word.
Similarly the life for a fort is the army of good soldiers who can protect it. Only a fort with good protection is a real fort.
A woman is a woman when her modesty is intact. One who is chaste is a respectable woman. In poetic parlance, it is said that this chastity is the life for the woman.
Ultimately the poet says that the life of a letter is the signature affixed on it. A signature gives life to a slip or a letter. It makes it valid. A letter without authentication has no value of its own.

In one poem Baddena has commented on four different things. The four things namely, the uttered word, a fortress, a woman and a letter or as different from each other as chalk from cheese. The four Telugu words anyway rhyme. Has he picked up these things just because they rhyme?
You cannot answer such questions. Poets are said to be without control. Nirankushah Kavayaha!
I get one thing to my mind though. In these days of e- everything, even printed letters and communications do not bear any signature. They even declare that since it is an electronic document it does not need any authentication. An e-mail can be sent with a signature which is not exactly what people knew as signature till recently!!

Wednesday, September 10, 2008

My musings

ఆలోచనా లోచనాలు

మరో సారి తెల్లవారిందని అసంతృప్తి

మనం కూడా పడక వదలాల్సినందుకు అసంతృప్తి

పిల్లలింకా లేవలేదని అసంతృప్తి

పని మనిషి రాలేదని అసంతృప్తి, వచ్చిందనీ అసంతృప్తి

పులుసుసో ఇంగువ మింగలేక అసంతృప్తి

అందరూ వెళ్లిపోయి ఇల్లు ఖాళీ అయిందని అసంతృప్తి

తాళం వేయాల్సి వచ్చిందని అసంతృప్తి

బస్టాపులో బజ్జీల బండివాడు కంగాళీ తిండి అమ్ముతున్నాడని, తినని నాకు అసంతృప్తి

నా పని నేను చేయాలని అసంతృప్తి

మిగతావారు తమ పని చేయడం లేదని అసంతృప్తి

ఎవరో ఏదో అన్నారని అసంతృప్తి

ఎవరూ ఏదీ అనలేదని అసంతృప్తి

నిజానికి, ఈ ప్రపంచానికి కావలసింది మన అసంతృప్తి

దాన్ని ఇంత సులభంగా పంచిపెడుతున్నామని అసంతృప్తి!!

Sunday, September 7, 2008

Sumati Satakam 9

నమ్మకు సుంకరి, జూదరి,
నమ్మకుమగసాలెవాని, నటువెలయాలిన్
నమ్మకు మంగడివానిని,
నమ్మకుమీ వామహస్తు నవనిని సుమతీ

nammaku sunkari jUdari
nammakumagasalevani, natuvelayalin
nammakumangadi vanini
nammakumI vamahastu navanini sumatI

నమ్మకు = Don’t believe
సుంకరి = One who collects taxes
జూదరి = Gambler
నమ్మకుము = Don’t believe
అగసాలెవానిని = Goldsmith
అటు = then
వెలయాలిన్ = whore
అంగడివానిని = Shopkeeper
నమ్మకుమీ = Don’t ever believe
వామహస్తుని = the left handed person
అవనిని = On this earth
సుమతీ = Oh! The wise one
This is an interesting poem by Baddena.
He cautions us not to believe certain people.

There is this tax collector, either at the city entrance or even at the burial ground. There are tax collectors in the village to assist the revenue officials. They were there in the olden days. They are there now also. Poet says not to believe them. Poet was upset by the ways of these people and their corrupt practices. So are the people in general. Then there is the person who gambles. One who gambles usually loses money. Then, the habit of gambling like liquor beckons him to come back to the play. He tries to borrow money. He may even tell that by the evening he will win a lot of money and return the investment. It is very likely that he again loses and can never repay. It is a fact that one should not entertain a habitual gambler.

Poet tells us not to believe the goldsmith. This person deals with a valuable material. It is very likely that he cheats people. There are many stories about the ways a goldsmith cheats. There is an interesting saying in Hindi which says that 100 toddy tappers are equal to a broker. 100 brokers are equal to a goldsmith. 100 of them are equal to a village Karanam or the land records man. Thus goes the list.
Poet also says not to believe women who sell herself. Less said about this the better.
Suggestion accepted hands down.

Next in the list of unbelievable people is the shopkeeper. Naturally this person is there to make profit by hook or crook. He will pass off bad material for good. He will jack up prices without reason etc.

The last one in the list is a left hander person. I really could not understand why this.
Are all the left handed people cheats? I don’t think so!

Baddena’s experience must be different.

Friday, September 5, 2008

Another day!

I am told there are five crore blogs on the net as of now.
Half of them are being written by people under twenty.
That is either a proof of the urge of the youngsters to express themselves or the knowledge of what can be done on the net.
Many creative people of my age do not even consider using net for some constructive purpose.
A friend of mine sent me a mail.
It talked about his work on my pages.
I got excited and replied him as I do with all the other mails.
It is months and there is no reaction from that side.
I am sure it is the sons of my friend who found their dad on my pages and sent me a mail.
As such this my friend is just like me. Not much of a PR man.
We keep ourselves shut for long periods and meditate.
This is not the kind of meditation for spiritual purpose.
Thinking about anything and everything has been an excellent pass time for a long time.

All this to tell about me and my blog activity.
I have written columns in news papers.
Every time I sit with papers before me, the biggest question would be why write?
Then it is the subject on which I should be writing.
Even today, my questions are still there before me.
Who cares if you are writing a blog or not?
Still there are people who read such stuff!
Don't they have anything better to do?
They are just like me!
With not much to do!
I will write about things that will be useful to people.
This is a decision and I would stick to it.
More of Telugu will follow.