Thursday, October 31, 2013

Mangalambayai - Dikshitar

Shravanam of Muttuswamy Dikshitar's rare song

Mangalambayai - Malavasri - Aruna Sairam
(Mangalabika at Srivanchiyam)పల్లవి

మంగళాంబాయై నమస్తే
శ్రీ వాంఛ లింగ నిజ శక్తే
విలీన చిచ్ఛక్తే శ్రీ

అనుపల్లవి

సంగీత సాహిత్య సారజ్ఞ సన్నుతే
మంగళాలయ గుప్త గంగాతట స్థితే
అనంగాద్యుపాసితే శృంగారాది యుతే

చరణమ్

మంద స్మితాననే మాళవ శ్రీ జనే
ఇందిరాలోకనే ఈశ్వరారాధనే
ఇందీవరాసనాదీడిత శివాంగనే
సిందూర కస్తూరి చందనాలేపనే
కుంద ముకుళ రదనే గురుగుహ హృత్సదనే
సుందరి మృదుసదనే సుఖతర కర మదనేபல்லவி
மங்க3ளாம்பா3யை நமஸ்தே
ஸ்ரீ வாஞ்ச2 லிங்க3 நிஜ ஸ1க்தே
விலீன சிச்ச2க்தே ஸ்ரீ

அனுபல்லவி
ஸங்கீ3த ஸாஹித்ய ஸாரக்3ஞ ஸன்னுதே
மங்க3ளாலய கு3ப்த க3ங்கா3 தட ஸ்தி2தே
அனங்கா3த்3யுபாஸிதே
ஸ்1ரு2ங்கா3ராதி3 யுதே

சரணம்
மந்த3 ஸ்மிதானனே மாளவ ஸ்ரீ ஜனே
இந்தி3ராலோகனே ஈஸ்1வராராத4னே
இந்தீ3வராஸனாதீ3டித ஸி1வாங்க3னே
ஸிந்தூ3ர கஸ்தூரி சந்த3னாலேபனே
கு3ந்த முகுள ரத3னே
கு3ரு கு3ஹ ஹ்ரு2த்-ஸத3னே
ஸுந்த3ரி ம்ரு2து3 ஸத3னே
ஸுக2-தர கர மத3னேpallavi
mangaLAmbAyai namastE
SrI vAncha linga nija SaktE
vilIna cicchaktE SrI

anupallavi
sangIta sAhitya sArajna sannutE
mangaLAlaya gupta gangA taTa sthitE
(madhyama kAla sAhityam)
anangAdyupAsitE SRngArAdi yutE

caraNam
manda smitAnanE mALava SrI janE
indirAlOkanE ISvarArAdhanE
indIvarAsanAdIDita SivAnganE
sindUra kastUri candanAlEpanE
(madhyama kAla sAhityam)
kunda mukuLa radanE guru guha hRtsadanE
sundari mRdu sadanE sukha-tara kara madanE

Wednesday, October 30, 2013

Brihadeeswareem - Rama Ravi

Shravanam with Dikshitar song


Brihadeeswareem - Lalitapanchamam - Dikshitar బృహదీశ్వరీం భజ - లలిత పంచమమ్ 

పల్లవి

బృహదీశ్వరీం భజ రే చిత్త
బ్రహ్మేంద్రాది నుత జగజ్జననీమ్

అనుపల్లవి

బృహదీశ మనోల్లాస కారిణీం
బ్రహ్మాండ స్వరూపాకారిణీం
మహా త్రిపుర సుందరీం శ్రీ-కరీం
లలిత పంచమ రాగోదయ-కరీమ్

చరణమ్
నీరజ దళ నయనీం మృదు చరణీం
నిరంజనీం తంజపురి విహారిణీం
నిరతిశయ సుఖ ప్రదాయినీం
నిత్యానంద గురు గుహ రూపిణీమ్பல்லவி
ப்3ரு2ஹதீ3ஸ்1வரீம் ப4ஜ ரே சித்த
ப்3ரஹ்மேந்த்3ராதி3 நுத ஜகஜ்ஜனனீம்

அனுபல்லவி
ப்3ரு2ஹதீ3ஸ1 மனோல்லாஸ காரிணீம்
ப்3ரஹ்மாண்ட3 ஸ்வரூபாகாரிணீம்
மஹா த்ரிபுர ஸுந்த3ரீம் ஸ்ரீ-கரீம்
லலித பஞ்சம ராகோ3த3ய-கரீம்

சரணம்
நீரஜ த3ள நயனீம் ம்ரு2து3 சரணீம்
நிரஞ்ஜனீம் தஞ்ஜபுரி விஹாரிணீம்
நிரதிஸ1ய ஸுக2 ப்ரதா3யினீம்
நித்யானந்த3 கு3ரு கு3ஹ ரூபிணீம்pallavi
bRhadISvarIM bhaja rE citta
brahmEndrAdi nuta jagajjananIm

anupallavi
bRhadISa manOllAsa kAriNIM
brahmANDa svarUpAkAriNIM
mahA tripura sundarIM SrI-karIM
lalita pancama rAgOdaya-karIm

caraNam
nIraja daLa nayanIM mRdu caraNIM
niranjanIM tanjapuri vihAriNIM
niratiSaya sukha pradAyinIM
nityAnanda guru guha rUpiNIm

Tuesday, October 29, 2013

Lalgudi Jayaraman - Vocal

Shravanam with unusual item!

Sri Lalgudi Jayaraman sings Hamsanandi.

Srinivasa - Hamsanandi by Sri Lalgudi Jayaraman
Sri S P Ramh joins his master in singing.

Monday, October 28, 2013

Mati_matiki - Mohanam - Flute

Shravanam of a rare gem!

Dr N Ramani presents a rare Mohanam composition of Saint TyagabrahmamMati matiki - Mohanam - Dr N Ramani
pallavi

mATi mATiki delpavalEnA muni mAnasArcita caraNa (rAmayya nItO)

anupallavi

sUri kokkaTE mATa cAladA nATi modalukoni sATilEni nItO

caraNam 1

pankaja vadana sarasa vinOda sankaTamula vEgamE dIrparAdA 
shankarapriya sarvAntaryAmivi gAdA inka nAmadi nIku teliyaga lEdA


caraNam 2

karuNA sAgara paripUrNa nIku sari vElpulu lEranucu nIvaraku 
morabeTTina nApai Ela parAku varulu jUturu bhANDamuna kokka melaku


caraNam 3

shrngAra shEkhara suravairi rAjabhanga sujana hrt-kumudAbdha rAja 
mangaLAkAra rUpa jita ratirAja gangA janaka pAlita tyAgarAja

Monday, October 21, 2013

More Oxygen!

Companies selling bottled water claim that there is more oxygen in their product!
If there is more oxygen it cannot be water at all!
In a particular amount of water there can be only a certain amount of oxygen.
How can there be 3 times more oxygen in normal water?
How does more of oxygen in water makes it more desirable?


Friday, October 18, 2013

You are Responsible!

M is frustrated. She's trying to solve a problem with an order, but the person on the other side isn't helping.

"It was another team's fault. I can't do anything about that," he says.

M talks to be another agent, who handles the situation very differently.

"I'm sorry to hear about this problem," he says. "I'll find out what's happened and send the order by express delivery. It will be with you tomorrow."

M feels less stressed straight away. This is more like it. The first agent shirked his responsibilities, but the second made him personally accountable for fixing the problem. He not only took ownership of the situation, but also apologized, and found a solution. He did not do anything earth shattering. At worst he lost a little time, perhaps. He must have bought a little extra work in the bargain. But, that all would be good work and would add to his and the company’s reputation. He was accountable to the hilt. That is the word! Passing the buck is an old game. People must have heard about the story of the seven fish laid out to be dried!!

What is Personal Accountability?

Management consultant Todd Herman defined personal accountability as "being willing to answer ... for the outcomes resulting from your choices, behaviors, and actions."

When you're personally accountable, you take ownership of situations that you're involved in. You see them through, and you take responsibility for what happens - good or bad. You don't blame others if things go wrong. Instead, you do your best to make things right.

In the workplace, most of the times, accountability can go beyond your own tasks. For example, you may be held accountable for the actions of your team or even the organization on the whole.

How Personal Accountability Helps

It can be challenging to be accountable at times, but it offers many advantages.

First, you're likely to have healthier relationships with your friends, family, and colleagues. Studies found that children who were encouraged to take personal responsibility for their actions also had more positive social interactions.

Accountability also builds trust within teams and organizations, because people know that they can depend on each other. Leaders who are accountable are more likely to be trusted and respected, because people know that they will keep their word.

Personal accountability can save time and money, too. People who take responsibility for their actions speak up, and they look for solutions when there's a problem. This not only prevents the situation getting worse, but it stops costs and delays from escalating.

Last, personal accountability can boost your chances of promotion. When you show senior colleagues that you're dependable, you mark yourself out as someone with leadership potential.

How to Be More Accountable

Personal accountability isn't a trait that people are born with, it's a way of living that you can learn. Use the strategies below to become more accountable.

Know Your Role

It's hard to be personally accountable if you are not clear about what you're responsible for.

If this is the case for you, ask your boss to provide a job description that sets out your tasks clearly. If responsibilities are unclear within the team, ask your manager to outline who is responsible for different team tasks, and to share this information with everyone involved.

Be Honest

Success in life only comes when you're completely honest with yourself, and with others. This means setting aside your pride, and admitting when you've made a mistake.

So, tune into your "gut feelings" when things are difficult, and learn to ask for help if you're struggling, so that you don't let others down.

Tip:
Honesty is always the best policy, but don't use it to blame others, or to make excuses. Instead, focus on your own role in a situation, and think about how you can resolve the problem.

Say Sorry

Accountability doesn't stop with honesty. If something has gone wrong and you were responsible, then you need to apologize.

Focus on making amends when you apologize - show what you'll do to make the situation right. This allows everyone involved to move on, and helps them focus on the end goal, rather than the problem.

Note:
Be aware of the legal implications of saying sorry: in some countries and states, this can be taken as an admission of liability.

Take advice from your boss or a legal professional if you need to apologize on behalf of your organization.

Use Time Wisely

Procrastination is a common way to avoid responsibility, as it delays dealing with a problem, meaning that someone else may solve it instead. Your colleagues may feel that they can't rely on you, and this will affect your professional reputation.

You can overcome procrastination by identifying why you do it. Is the task dull? Do you lack information or resources? Or is there some other cause? Once you understand why you put things off, you can take steps to fix the problem.

Next, practice good time management, so that you make time for what's important. Use tools such as the Urgent/Important Matrix or Action Programs to manage your time more efficiently.

Don't Over-Commit

When you take on too much, something will eventually fall through the cracks. That means that you've let someone down.

So, before you agree to a new task, think carefully about your schedule and whether you'll be able to fulfill the task to the best of your ability.

If you're not sure that you can complete this task, say "yes" to the person and "no" to the task so that you maintain a strong relationship and a good reputation.

Make Changes

Accountability can open up powerful learning opportunities. When something hasn't gone to plan, ask for feedback, and look for ways to do things differently in the future.

Reflect on your actions, too: spend some time at the end of each day running through these simple questions:

What could I have done differently today? How can I build this change into my job from now on?
In time, you'll build new skills and better ways to deal with difficult situations.

Tip:
In some failing organizations, managers who avoid being accountable can get ahead, while those who take responsibility may be ejected if some small thing goes wrong. 

If your organization has this type of culture, then it may be time to behave accountably, and find a new role, in a better organization.


Key Points

When you're personally accountable, you take ownership of what happens as a result of your choices and actions. You don't blame others or make excuses, and you do what you can to make amends when things go wrong.

To become more accountable, make sure that you're clear about your roles and responsibilities. Be honest with yourself and others, so you can admit when you're wrong, apologize, and move on.

Make the most of your time, and manage it carefully so that you don't take on too much.

Lastly, think carefully about situations where you didn't take responsibility but should have. These mistakes and failures can be valuable teaching tools, if you have the courage to learn from them.

Wednesday, October 9, 2013

Time and tide

Lee Child a crime fiction writer created a character named Reacher. This Reacher is a very peculiar individual. He busts many a crime even though it is not his duty. Films are being made based on the novels written around this character. At one point, in one of those novels, this Reacher wants to sleep. He bluffs and to support that he wants to impress the other fellow that he is always in tandem with a satellite. He wants to sleep exactly for 1 hour fifty five minutes. He says the satellite would wake him up at the appointed time. There is no such arrangement. But, he gets up exactly after that much time. He says elsewhere that it is his training that helps him keep time even when asleep. Is it possible? For you and me? Did you ever try getting up when you want to/ looks it is possible for some people. Do we know how much time elapsed even when awake without looking at a watch? Forget about knowing time when asleep! It is all about the movement of time. And us being conscious about its movement.

We are used to saying much water flew under the bridge, that is to say a lot of time passed from a particular moment. We know that now here, now gone, is a much experienced fact. The moment itself does not exist after that so called moment. Every moment, that moment gets into what is called the past. With that we get a feeling that time has moved or elapsed. But what is it that moved? How did it move? Time is not any material or thing. It can stay here this moment and in another place a little later. Then what is it that moved when we say time has moved. How did it move? From where and to where did it move?

Unless we know what moved and how it moved the speed of that movement can never be calculated. If you are waiting for or with one dearer to heart even in hot sun the heat would not be known neither the time. With a heavy heart, waiting for one turns really gruesome and each second feels like eons. While on an up journey, it appears time moves slowly and on the way back home it moves faster. If this is real, is there no particular speed for the movement of time?

As per science earth goes round the Sun once in 365 and a quarter of a day. It spins around itself every 24 hours. Based on this movement the clocks are designed splitting the day into 24 parts called hours. Each of these hours is further divided into minutes. Thinking that they even designed atomic clocks with uncalled for precision. Once in a while they say a second has to be added to the clock. After all said and done, what is it that the clocks are trying to measure? Is the time moving according to the clocks? Or the clocks follow the time?

Time is after all an experience according to our experience. Even its movement is an experience. Then would it have a speed? Would the clock measure hat speed and movement? It is far from possibility. Clocks have movements. We perceive that as the movement of time.

There are myriad things in this world. There is a correlation between some of these things. That correlation keeps changing. When you look at the clocks the hands would be in a particular position. We think that is the time at that moment. We look away and look back at the clock after a while. Time would have changed by then. Let us assume that four minutes elapsed in that interval. How do we say that? Because the minutes hand moved that much! What exactly is this time lapse called four minutes? How much is that? You cannot really perceive any movement in the smaller or the hour’s hand of the clock in such a short interval. If at all there is a hand showing seconds, it creates confusion because of its movement. How many rounds did it make in that interval? On the whole, we see some change in the positions of the hands there. If the change of these positions indicates five minutes, we come to a conclusion and start feeling that five minutes elapsed between our two glances at the clock. But, meanwhile our mind would have gone a thousand miles and come back! After all, in that interval, all the things in the world would also have moved like that with immense speeds! Even then is it only five minutes that lapsed between the glances? Or, perhaps the world would have gone a little slower, for that matter! Alas! The clock does not know about all that! Did you notice that no two clocks show the same time ever! They dot know what exactly the time is! Even the atomic clock that they say is perfect to the T! Then what exactly they are showing? Not time anyway! We have fixed them to move according to some principle. We are assuming the movement of time in their movement.

Close your eyes and for a moment, imagine that there is nothing in this world. Neither us the humans, nor any other living or non-living things. It is just an empty world. Imagine, would the time move in that world? We thought there is no relation between the clock’s progress and time’s. We also saw that the time moves on its own. Then, even in that blank world time must be moving. Remember, there is nothing in that world. No material at all. No occurrences, happenings and movements. Then where is any movement? Where does and how does the time move?


Even now, we are not exactly aware of time’s progress. Interestingly, they say the time always moves forward only, never backwards. My ideas are going in all the directions. Are you happy with that? I am happy if you are. If you are bored and unhappy with all this, I am happier! When happy my time moves faster. With headache your time gets slower. It may even stop. But, the clocks and watches, both yours and mine keep moving with the same old speed. Then tell me if the time is moving. Think and think. Then tell me what you think.

Tuesday, October 8, 2013

Marungapuri Gopalakrishna Iyer - Violin

Here is a rare gem!

Sangeethakalanidhi Marungapuri Gopalakrishna Iyer plays Violin.
This is a 78 rpm record from yesteryears!

Bantureeti - Hamsanadam - M G Iyer.

Gopalakrishna Iyer was born at Madurai and took to music at a very early age. He decided to specialize in the art of violin playing at the age of twelve and accordingly trained under Karur Venkatarama Iyer, a senior violin vidwan. With his dedication and hard work, he flowered into one of the top violinists of the day. He acquired a phonoviolin and popularised it. He used to conduct special aradhanas for Tyagaraja. He was chosen as the Asthana Vidwan in the Marungapuri Zamindari. 


"Next came the Tyagaraja festival conducted by violin maestro Marungapuri Gopalakrishna Iyer at Srirangam. The event lasted for four days, from January 16 to 19 and on the last day, Gopalakrishna Iyer felicitated Mani Iyer on his receiving the ‘Kalanidhi.’ A gold-bordered lace shawl was gifted to Mani Iyer who replied thanking Gopalakrishna Iyer for all the support he had given him over the years. The Hindu (January 24) noted that a ‘large gathering of musicians and music-lovers was present."

- From Sri Sriram V's blog (This is a part of write-up about Sri Madurai Mani Iyer)

"Imagine being honoured as "Gayanapatu" by Vishnu Digambar Paluskar, and "Kirtanapatu" by Lokmanya Balgangadhar Tilak! Harikatha is an obsolescent genre now, but in its heyday Saraswati Bai's eloquence, multilingual wit and ripe music made her an unrivalled exponent. First woman to be honoured with a Merit Certificate by the Music Academy, Bai is the stuff of legends. Sriram mentions the rare `phono violin', a violin with a speaker attached, that she gifted to Marungapuri Gopalakrishna Iyer. The curio was described by Ariyakudi Ramanuja Iyengar as "bandmaster's baby"."

-from Mrs Gowri Ramnarayan's article in The Hindu.

(Thanks to the net sources for the text and the image)

Monday, October 7, 2013

Prahlada Bhakti Vijayam - Bhairavi Song

Here is a song from the great work of Tyagaraja.
The song Nijamaite in Bhairavi is sung by Sri Madurai Somasundaram.

Nijamaite - Bhairavi - Madurai Somasundaram
pallavi
nijamaitE mundara niluvu mIvELa

anupallavi
ajuDaina harihayuDaina nA bhaktiyu

caraNam 1
gAsi jenducu nEnu garbhamulO nuNDa dEshika varudupadEshincinadella
caraNam 2
unnatamuna nuNDi pada drOsina vELa urvi dEvi nannetti brOcinadella
caraNam 3
nAganAgamulu nanu bAdhincaga tyAgarAja nutuDu nannu gAcinadella

Sunday, October 6, 2013

Nauka Charitram Song

Sringarinchukoni from Tyagaraja's Nauka Charitram.
This is a vintage gramophone record.
The artist's name is given as Kannamma.
More information about her is welcome.

Sringarinchukoni - Old Record

(Members of the Anjali Dance Company, in a scene from Thyagaraja's 'Nauka Charitram')Pallavi
శృంగారించుకొని వెడలిరి శ్రీ కృష్ణునితోను
Anupallavi
అంగ-రంగ వైభోగముతో
గోపాంగనా మణులెంతో సొగసుగ (శృంగారించుకొని)

Charanams
1.నవ్వుచు1 కులుకుచునొకతె కొప్పున2
పువ్వుల 1ముడుచుచునొకతె
దువ్వుచు కురులనునొకతె కృష్ణుని
రవ్వ జేయుచునొకతె వేడ్కగ (శృంగారించుకొని)

2.మగడు వీడనుచునొకతె
రవికయు3 బిగువున జేర్చుచునొకతె
తగును4 తనకనుచునొకతె పాద
యుగములనొత్తుచునొకతె వేడ్కగ (శృ)

3.5సొక్కుచు సోలుచునొకతె కృష్ణుని
గ్రక్కున ముద్దిడునొకతె
పక్కగు రమ్మనుచు-నొకతె మడుపుల-
నక్కర-నొసగుచు-నొకతె వేడ్కగ (శృ)

4.పరిమళము-లందుచు-నొకతె శ్రీ
హరి హరియనుచునునొకతె
ఉరమున6 జేర్చుచునొకతె పయ్యెద
జరిపి వేడుకొనుచునొకతె వేడ్కగ (శృ)

5.సారసాక్ష యనుచును-నొకతె కను
సైగను పిలుచుచునొకతె
రారా యనుచును-నొకతె త్యాగ-
రాజ సఖుడనుచు నొకతె వేడ్కగ (శృ)

Pallavi

ச்ருங்கா3ரிஞ்சுகொனி வெட3லிரி ஸ்ரீ க்ருஷ்ணுனிதோனு
Anupallavi
அங்க3-ரங்க3 வைபோ4க3முதோ
கோ3பாங்க3னா மணுலெந்தோ ஸொக3ஸுக3 (ச்ருங்கா3ரிஞ்சுகொனி)

Charanams
1.நவ்வுசு1 குலுகுசுனொகதெ கொப்புன2
புவ்வுல 1முடு3சுசுனொகதெ
து3வ்வுசு குருலனுனொகதெ க்ருஷ்ணுனி
ரவ்வ ஜேயுசுனொகதெ வேட்3கக3 (ச்ருங்கா3ரிஞ்சுகொனி)

2.மக3டு3 வீட3னுசுனொகதெ
ரவிகயு3 பி3கு3வுன ஜேர்சுசுனொகதெ
தகு3னு4 தனகனுசுனொகதெ பாத3
யுக3முலனொத்துசுனொகதெ வேட்3கக3 (ச்ரு)

3.5ஸொக்குசு ஸோலுசுனொகதெ க்ருஷ்ணுனி
க்3ரக்குன முத்3தி3டு3னொகதெ
பக்ககு3 ரம்மனுசு-நொகதெ மடு3புல-
நக்கர-நொஸகு3சு-நொகதெ வேட்3கக3 (ச்ரு)

4.பரிமளமு-லந்து3சு-நொகதெ ஸ்ரீ
ஹரி ஹரியனுசுனுனொகதெ
உரமுன6 ஜேர்சுசுனொகதெ பய்யெத3
ஜரிபி வேடு3கொனுசுனொகதெ வேட்3கக3 (ச்ரு)

5.ஸாரஸாக்ஷ யனுசுனு-நொகதெ கனு
ஸைக3னு பிலுசுசுனொகதெ
ராரா யனுசுனு-நொகதெ த்யாக3-
ராஜ ஸகு2ட3னுசு நொகதெ வேட்3கக3 (ச்ரு)

(Thanks to the web sources for the text and the image)

Thursday, October 3, 2013