Saturday, December 31, 2011

Dehi Tavapada Bhaktim

Shravanam with a rare song!!

Sri K J Yesudas sings Shahana Kriti

(Sri Akella Mallikarjuna Sarma 0n Violin and Sri Dharmala Venkateswara Rao on Mridangam)
(The picture has nothing to do with the track posted here)dhEhi thava 
raagam: shahana

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 G3 M1 P M1 D2 N2 S
Av: S N2 S D2 N2 D2 P M1 G3 M1 R2 G3 R2 S

taaLam: aadi
Composer: Tyagaraja

pallavi
dEhi tava pada bhaktim vaidEhi 
patitapAvani mE sadA

anupallavi
aihikAmuSmika phalade 
kamalAsanA sarasijAsana priyE

caraNam 1
kalasha vArAshi janitE kanaka bhUSaNa lasitE kalashaja gItamuditE kAkustharAja sahitE

caraNam 2
akhilANDa rUpiNi aLikulanibhavENi makha samrakSaNa rAni mama bhAgyakAriNi

caraNam 3
sharaNAgata pAlanE shatamukha mada damanE taruNAruNAbja nayanE tyAgarAja hrdsadanE

3 comments:

sairamakoti said...

Thank you,
Wish u a happy new year

Sai Eranky said...

Thank you for a wonderful number

Shyamala Rangarajan said...

One of my favourite krutis..Thanks for posting.