Monday, September 5, 2011

Show Must Go On!!

The counter tells me that this is the 601st post in this blog!

Does that make any difference?
The show sure must go on!!

So Here is Shravanam as usual!
Incidentally this is the 101st post under the series!

Sriman Ariyakkudi Ramanuja Iyengar sings the Tyagaraja gem 
"Rama ninnu nammina varamu"


pallavi
rAma ninu nammina vAramu gAmA sakala lOkAbhi

anupallavi
pAmara jana dUra vara guNa ghrNa pAnga shubAnga muni hrdAbja bhrnga

caraNam 1
vAlAyamugAnu rAnu jAgEla suguNa shrI dasharatha nrpAla hrdayAnandakara
shrI lOla pAla velayu mIka phala lOcana hrdaya layApta janapAla kanakamaya
cEla ika parAkEla ipuDu mammEla nIdu manasEla rAdu

caraNam 2
nIvE gatiyaNTini gAni nEvErEmi Eruganu mundara rAvE nI padapankaja
bhakti nIvE bhAvajAri nuta dEva nIdu pada sEva phalamu mamu gAvunE
patita pAvana tridasha nAthanIya muni jIvanAnishamu brOvavale shrI rAma

caraNam 3
dhArAdhara nibhadEha janAdhAra duritAgha jalada samIra tyAgarAja
hrdayAgAra sArahIna samsAramandu vEsAri ninnu manasAra mammukona
nEralEni nEnUraka ika vicAra manduTaku meragAdu shrI rAma

Let us enjoy great music!!
@@@@@@@

No comments: