Sunday, September 18, 2016

KVNarayanaswamy - Swathy ThirunalShravanam with another Todi.

Listen to the melodious voice of Palghat K V Narayana Swamy.
The item is not exactly popular.

KVN - Todi - Pankajasanam

Enjoy good music!

5 comments:

తెలుగు అభిమాని said...

నెరవల్ నారాయణ స్వామి గారు is a legend. Sir, I recently wrote a blog post -https://anupallavii.blogspot.in/2016_08_01_archive.html

Thank you.

vasalk said...

So much of sowkyam, beautiful.

vasalk said...

So much of sowkyam, beautiful.

xb1 said...

Sahithyam is in Malayalam language.

Lyrics from http://www.karnatik.com

Song: pankajAkSanAm
raagam: tODi
taaLam: rUpakam
Composer: Swaati TirunaaL

pallavi

pankajAkSamAm ramEshaning-anananta vAhanE vANIDum vishESamindu hanta colvadinganE

caraNam 1

bhaktalOka mAshu mOdabASpavAri tUkiyum pAda pankajam namiccu prItipUNDu mAevyum

caraNam 2

shvEta kAnti shErnna chatra cAmarangaLagavE sEvakaukha mangaeDuttmAdarENa cAlavE

caraNam 3

mandahAsa veNNIlAvu koNdu vishvamanjasA nandippiccu mattalAgavE hariccu bhUyasA

caraNam 4

bhAnu kiranamEtru mEvu majanAdri pOl param bhavyamAya pIta vAsasA vasiccumurutaram

caraNam 5

padmanAbha pAhi pAhi ennu lOka sancayam paricinODuraccu-mAdarAdapEda samshayam

Lyrics contributed by Lakshman Ragde.

Ajit Kumar L said...

Padmanabha pahi pahi ennu lOka sancayam. Good nireval. Thanks for sharing. Thodi, no doubt, is the queen of ragas. KVN brings out the beauty of the raga well.