Tuesday, August 6, 2013

Brihadeeswaraya - Srirangam Gopalaratnam

Shravanam of Shankarabharanam

Kum Srirangam Gopalaratnam
 sings

Brihadeeswaraya - Shankarabharanam


bRhadISvarAya namastE - rAgaM SankarAbharaNam - tALaM Adi


pallavi
bRhadISvarAya namastE
brahmAnandAya balESvarAya

anupallavi
bRhannAyakI manOllAsAya
bhAsamAna carmAmbara dharAya

caraNam
cAru candra SEkharAya varAya
cArusmita sarasIruha padAya
carAcarAtmaka prapancakAya
sadguru guha sahita sadA-SivAya
(madhyama kAla sAhityam)
karuNA rasa pUritAya
kaivalya pradAya tanjapurISvarAya
hari hayAdyamara vanditAya
Arakta varNa SObhitAkArAya

No comments: