Saturday, March 30, 2013

Pasupatisvaram - Subha/Shivapantuvarali


Shravanam with a rare song!

Sri B Rajam Iyer sings PasupatisvarampaSupatISvaram - rAgaM Siva pantuvarALi - tALaM Adi

pallavi
paSu-patISvaraM praNaumi satataM
pAlita bhaktaM sadA bhajE(a)ham

anupallavi
paScima kASmIra rAja vinutaM
pannagAbharaNa dharaM su-SObhitam

caraNam
pAka SAsanAdi dEva bRndaM
pancAnanaM praNata muni bRndaM
para Siva tatva bOdhitAnandaM
vara guru guha nutaM sOmAskandam
(madhyama kAla sAhityam)
SOka haraM Subha phala prada karaM
paraSu mRga dharaM SUlAdi dharaM
Suka SaunakAdi ghOshita -
Siva pantuvarALi rAga priyam ati caturam

No comments: