Friday, April 20, 2012

Kshitijaramanam - Devagandhari

Shravanam - Dikshitar

Sri Nookala Chinna Satyanarayana sings Kshitijaramanam

kshitijA ramaNam - rAgaM dEva gAndhAri - tALaM Adi


pallavi
kshitijA ramaNaM cintayE 
SrI rAmaM bhava taraNam

anupallavi
kshiti pati nata caraNaM sEvita vibhIshaNaM
kshiti bharaNaM Srita cintA maNiM agha haraNam

caraNam
sakala sura mahita sarasija pada yugaLaM 
SAntaM ati-kuSalaM
vikasita vadana kamalaM atulitaM amalaM
vIra nuta bhuja balam
Suka sanaka muni mudita guru guha viditaM
SObhana guNa sahitaM
prakaTita sarOja nayanaM pAlita bhaktaM
bhava pASa haraNa nipuNam


Let us enjoy good music!!
@@@@@@